Obchodní podmínky internetového obchodu s matracemi na matraci.cz

Obchodní podmínky

Home - Obchodní podmínky

Detail ďż˝lďż˝nku - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu matraci.cz

Internetový obchod s matracemi: Miroslav Fizek

Miroslav Fizek
Liberec 30,Tanvaldská 261, PSČ 462 11
IČ: 164 127 37
DIČ : neplátce
Číslo účtu : 316 727 0399/0800• Obecná ustanovení
• Vymezení pojmů
• Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách:
• Přechod vlastnického práva
• Dodací a platební podmínky
• Cena a dodací lhůta
• Právo odstoupit od smlouvy
• Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv
• Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)
• Rozpor s kupní smlouvou
• Záruční podmínky
• Kupující při uplatnění záruky má následující práva
• Vyřízení Reklamace
• Ochrana osobních údajů
1.1  Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě matraci.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
1.2 Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatelem/ Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho shopu matraci.cz je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách:

1.3 Objednávka kupujícího je přijetím návrhu kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Přechod vlastnického práva

1.5 Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží stejně tak jako vlastnické právo momentem jeho převzetí, resp. v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pokud při prohlídce zboží kupující při vynaložené odborné péče zjistí u dodaného zboží vady, je povinen bez zbytečného odkladu tyto vady uplatnit u prodávajícího, jinak práva z těchto vad nemohou být kupujícímu přiznána.

Kupující, který je spotřebitel, není povinen provést kontrolu dodaného zboží a jejím nesplněním nemohou být jakkoliv omezena jeho práva plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady. Nicméně v případě pozdější reklamace zboží (zejména v důsledku vad vzniklých při přepravě) se spotřebitel vystavuje možnosti, kdy mu prodávající dokáže, že zboží bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Spotřebiteli je tak doporučeno, aby po převzetí zboží provedl kontrolu jeho stavu, případně aby poškozenou zásilku nepřebíral. Pokud se i přes poškození zásilky rozhodne ji převzít, má možnost své výhrady ke stavu zásilky uvést do přepravního dokladu, ze kterého se bude vycházet při řešení případné reklamace. V případě, že se spotřebitel rozhodne z důvodu poškození zásilky ji nepřevzít, měl by bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a domluvit se na náhradním dodání.

Dodací a platební podmínky

1.6  Způsob platby:
a) Platba dobírkou na území České republiky: CENA dobírky 40,-Kč
b) Platba dobírkou na území Slovenské republiky: CENA dobírky 50,-Kč
U způsobu platby dobírkou hradíte cenu zboží, poštovné a dopravné prostřednictvím přepravce při převzetí zásilky.
c) Platba převodem na účet: Po dokončení objednávky obdržíte email, kde jsou uvedeny potřebné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol a požadovaná částka). Po připsání peněz na náš účet bude zboží odesláno.
Převod peněz mezi bankami trvá přibližně 2-3 pracovní dny.
Při platbě ceny zboží převodem na účet ušetříte platbu za dobírku a hradíte pouze náklady na dopravu.
1.7  Způsob dopravy. Můžete si vybrat z následujících způsobů dopravy:

a) prostřednictvím České Pošty – Obchodní balík. Jedná se o expresní přepravu České pošty, kdy je balík dopraven do 1-2 dnů od podání.
Po odeslání zásilky Vám pošleme na email zprávu, že je zásilka na cestě.
CENA: 99,-Kč.
b) prostřednictvím společnosti PPL. Pokud zvolíte tento druh dopravy, je nezbytné, abyste v objednávce uvedli Vaše telefonní číslo. Bez něj nebude možné vaši objednávku přes PPL zaslat a bude zvolena varianta dopravy prostřednictvím České pošty - Obchodní balík.
CENA: 160,- Kč
c) doprava na Slovensko: přes Českou poštu s dodáním na Slovensko. Dodání trvá zhruba týden a je možné platit dobírkou.
Při platbě dobírkou se platí ještě dodatečně dobírečný poplatek Slovenské poště při přebírání hotovosti.
Po odeslání zásilky Vám pošleme na email zprávu, že zásilka je na cestě.
CENA: 230,- Kč

Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit prodávajícímu náklady s tím spojené.
1.8 Cena a dodací lhůta

Všechny ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Vedle ceny za zboží je kupující povinen hradit cenu za dopravu a popř. dobírku (viz. Dodací a platební podmínky)
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
Zboží bude kupujícímu dodáno ve lhůtě do deseti dnů od potvrzení přijetí objednávky. Jedná-li se o zboží, které je u dodavatele dlouhodobě nedostupné, upozorní prodejce kupujícího na tuto skutečnost a domluví individuálně s kupujícím případnou změnu objednávky či odstoupení od smlouvy. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku, a to do 7 dnů od odstoupení kupujícího či prodávajícího nebo uzavření dohody o zrušení objednávky. 
2.    Právo odstoupit od smlouvy

2.1 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně kontaktován. Pokud již bylo za zboží zaplaceno, budou kupujícímu finanční prostředky převedeny zpět na jeho účet bez zbytečného odkladu, případně se lze dohodnout na jiné formě vrácení finančních prostředků.

2.2  Kupující, který je spotřebitelem má právo podle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení stanovené lhůty pro odstoupení; nestačí pouhé odeslání ve lhůtě. Vrácené zboží doporučujeme pojistit. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
2.3  Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
e) na dodávku novin, periodik a časopisů.
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
2.4 V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle § 53 odst.7 obč.z. činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

2.5 V případě odstoupení je spotřebitel povinen vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů. Zboží ani obal nesmějí být poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží. Zboží nesmí jevit známky opotřebení nebo používání. Zboží musí spotřebitel řádně zabalit pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli požadovat kompenzaci z titulu jeho bezdůvodného obohacení či náhrady škody, které spočívají ve snížení hodnoty vraceného zboží. Tím není v žádném případě dotčen nárok spotřebitele na bezsankční odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, proto nelze zaslat zboží na dobírku.
Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je sídlo prodávajícího.

2.6 Prodávající a kupující se mohou dohodnout na zrušení smlouvy (objednávky), jestliže zboží dosud nebylo předáno k přepravě. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku, a to do 7 dnů od uzavření dohody o zrušení objednávky.

3.0 Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)
Tyto podmínky upravující odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží se týkají kupujícího, který je spotřebitelem. Řídí se tak především občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Prodávající má právo tyto podmínky aplikovat i na kupujícího, který spotřebitelem není, jinak se vztah takového kupujícího (nespotřebitele) a prodávajícího řídí obchodním zákoníkem (zák. č.  513/1991 Sb.). Vše ve znění pozdějších právních předpisů.
3.1  Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
3.2  Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím v záruční době projeví jako rozpor s kupní smlouvou vady zboží, za které nese odpovědnost prodávající, uplatní kupující svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost kupujícího vystaví prodávající záruční list, který musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačí na místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je poskytována smluvní záruka přesahující záruku zákonnou, určí její rozsah a podmínky prodávající v záručním listě.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím, v případě výměny věci za novou v důsledku odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet nová zákonná záruční doba od převzetí nové věci kupujícím.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
3.3  Kupující při uplatnění záruky má následující práva:

•    jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
•    jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
•    jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
•    jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
3.4 Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují na korespondenční adrese prodávajícího. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu (určeného k provedení opravy). O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak (je mu doporučeno), aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí zboží. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Nárok ze záruky (z rozporu s kupní smlouvou) nebude uznán v případě vzniku vady v důsledku neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.   
Ochrana osobních údajů

4.   Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a to i v souladu s novým od 25. května 2018 vstoupivším dodatkem o obecném nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu:jako je zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt, název firmy, adresa sídla, nebo jiných pracovišť a jejich doručovací adresy, jména kontaktních osob a telefonní čísla, číslo bankovního účtu (jeli poskytnuto), za účelem úspěšného splnění smlouvy a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa atd.) v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky obchodu nebo služeb ze strany prodávajícího, a to až do doby, kdy zákazník písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

  Veškeré tyto informace uvedené v našem informačním systému budou výhradně použity za účelem splnění zákonných požadavků pro nákup na www.matraci.cz a nebudou předány třetím osobám. Žádáme Vás tímto o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v našem informačním systému.
Text znění souhlasu: Souhlasím, aby Miroslav Fizek zpracovával mé/naše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu za účelem obchodní transakce. Vyjádřete, prosím, svůj souhlas s těmito podmínkami zaškrtnutím příslušného políčka

Rychlý kontakt

Sklad, zásilky, objednávky


Nakupovat můžete 24 h. denně
Máte-li dotaz, napište nám

E-mail: prodej@matraci.cz
Tel: 774 555 062
(Po-Pá 9:00-17:00)
Objednávat lze i bez registrace.

formulář na dotazy

Doprava nad 6000 zdarma


Doprava matrací nad 6000 zdarma

Reklama


Novinky

news
Matrace a rošty pro zdravé spaní

Lidé se při výběru matrace často nezabývají polohou těla při spánku a volbou správné tuhosti matrace. Špatná poloha těla a nadměrný tlak přispívají především k potížím se zády, krční páteří a klouby. Nesprávné matrace a rošty mohou tyto problémy zhoršit, pokud jsou příliš tvrdé nebo příliš měkké. Nosnost matrací udává maximální váhu zákazníka, při které jsou garantované ortopedické vlastnosti matrace po dobu její životnosti. Nejdůležitější funkcí polštáře je opora krční páteře. Nejprodávanější velikostí jsou 90x200 a 140x200 a nejprodávanějším druhem pěnové matrace. Hledáte levné matrace v akci? Nově v našem sortimentu matrace Unar. Krycí matrace Renew Silver ze 100% paměťová pěny nově na eshopu.